Dodano produkt do koszyka

« Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka »

Konkurs Facebook - Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

“LEGO®Wakacje za pasem”

 

 • 1. WARUNKI OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu jest firma lubieklocki.pl Jakub Nowak NIP 6443038832 z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kunickiego 10c/1a, prowadząca działalność gospodarczą jako sklep z klocami LEGO pod w/w adresem ,(dalej "Organizator").
 2. Konkurs przeprowadzany jest w serwisie Facebook na profilu lubieklocki.pl. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani z nim związany. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 3. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
 4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu na stronie https://www.lubieklocki.pl/konkurs-facebook-regulamin,b2.html oraz w siedzibie Organizatora
 5. Udział w Konkursie jest możliwy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 • 2. CZAS TRWANIA KONKURSU
 1. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach od 10 lipca do 30 lipca 2020 roku (ostateczny dzień wydania Nagród laureatom Konkursu).
 2. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są w terminie od 10.07.20202 do 16.07.2020 (I ETAP) i od 17.07.2020 do 23.07.2020 (II ETAP)

 

 • 3. UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca własne konto w serwisie Facebook lub osoba powyżej 13 roku życia posiadająca własne konto w serwisie Facebook, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (zgodnie z zapisami §4 pkt 14 Regulaminu Konkursu).
 2. Udział w Konkursie nie może być podejmowany w ramach działalności gospodarczej takiej osoby.

 

 • 4. ZASADY KONKURSU
 1. Przystąpienie do Konkursu w sposób określony poniżej jest nieodpłatne, dobrowolne oraz równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu Konkursu w całości – uczestnik ponadto składa oświadczenia wskazane w §4 pkt 14niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dodanie z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu Facebook od 07.2020 do 23.07.2020 roku zdjęcia prezentującego dowolny model zbudowany z klocków LEGO® i związany tematycznie z motywem danego etapu (dalej „Praca Konkursowa”):
  • etap 1 (07 - 16.07)Pokaż nam swój wymarzony wakacyjny pojazd,
  • etap 2 (17.07 - 23.07 )– Pokaż nam swój wymarzony domek letniskowy.
 3. Pod uwagę będą brane wyłącznie zdjęcia opublikowane w serwisie Facebook, na profilu pl (https://www.facebook.com/lubieklockiWRO/) umieszczone w postaci komentarzy pod postami konkursowymi z dni 10 oraz 17 lipca 2020 roku.
 4. Organizator zachowuje prawo do moderowania zamieszczanych zdjęć. Prace Konkursowe zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe, będące niezgodne z polityka firmy LEGO® lub będące niezgodne z założeniami Konkursu i zadania konkursowego nie będą brane pod uwagę, tj. nie zostaną umieszczone na profilulub zostaną usunięte oraz nie będą przedmiotem oceny Jury.
 5. W szczególności Praca Konkursowa może nie zostać zaakceptowana, jeżeli:
  • zawierać będzie treści wulgarne lub związane z przemocą,
  • jego treść nie będzie odpowiednia dla dzieci w każdym wieku,
  • pojawią się w niej wyraźne elementy umożliwiające identyfikację cech jakiejkolwiek osoby lub produktu, znaku towarowego lub innej chronionej prawem autorskim własności innej osoby prawnej lub fizycznej,
  • widoczne będą na nim reklamy, elementy zawierające logotypy innych marek, a także treści sprzeczne z polityką firmy LEGO®
  • będzie plagiatem lub kopią cudzej pracy.
 6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w §4 pkt 2 oraz spełnią pozostałe warunki Regulaminu. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ zgłoszenia w formie widocznego publicznie zdjęcia wgranego do serwisu Facebook. Data i godzina wpływu zgłoszenia Konkursowego zostanie ustalona na podstawie zarejestrowanej przez serwis Facebook.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie systemów informatycznych, za pośrednictwem których uczestnicy dokonują Zgłoszeń Konkursowych do Organizatora.
 7. Do dnia 07.2020 roku Organizator powoła jury, składające się z nieparzystej liczby osób (nie mniej niż 3) – przedstawicieli Organizatora, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub innych wybranych przez Organizatora osób, które w jego imieniu dokona wyboru najlepszych Prac Konkursowych poprawnie zgłoszonych do Konkursu (dalej „Jury”).
 8. Konkurs podzielony jest na 2etapy:
  • najpóźniej do dnia 25 lipca 2020 roku, spośród wszystkich Prac Konkursowych zgłoszonych w dniach 07 - 16.07 2020 r. Jury biorąc pod uwagę takie kryteria jak estetyka, oryginalność i inne walory wizualne i artystyczne, wyłoni 3 zwycięzców Nagrody w pierwszym etapieKonkursu,
  • najpóźniej do dnia 25 lipca 2020 roku, spośród wszystkich Prac Konkursowych zgłoszonych w dniach 07 - 23.07 2020 Jury biorąc pod uwagę takie kryteria jak estetyka, oryginalność i inne walory wizualne i artystyczne, wyłoni kolejno 3  zwycięzców Nagrody w drugim etapie Konkursu,
 9. Ocena Jury w powyższym zakresie będzie swobodna. Podjęte przez Jury decyzje są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 10. Uczestnik Konkursu, będący autorem wybranej przez Jury Pracy Konkursowej, zostanie nagrodzony jedną Nagrodą, o których mowa w §6.
 11. Wyniki Konkursu w ramach 2 etapów zostaną ogłoszone na profilu pl w Portalu Facebook odpowiednia do 25 lipca 2020)roku zgodnie z terminami poszczególnych etapów Konkursu;
 12. Zwycięzca zobowiązany jest, od chwili poinformowania przez Organizatora o wynikach Konkursu w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych, przesłać e-mail na adres sklep@lubieklocki.pl zawierający dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko orazadres na który powinna zostać przesłana nagroda wraz z kontaktowym numerem telefonu. Niezachowanie tego terminu skutkuje utratą prawa do Nagrody.
 13. Przez przystąpienie do Konkursu uczestnik oświadcza, że:
 14. a) przysługuje mu całość majątkowych praw autorskich do PracyKonkursowej,jako utworu w rozumieniu ustawy z dnia z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.),
 15. b) że zdjęcia zgłoszone w Konkursiestanowiąprzejawjegowłasnejtwórczejdziałalności,oraznienaruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych. W przypadku gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, z wyjątkiemobowiązkówiodpowiedzialnościspoczywającychwtymzakresie na Organizatorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 16. c) przyjmuje do wiadomości i akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych określone w §5 niniejszego Regulaminu,
 17. d) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, oraz że zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu został poinformowany o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, celu zbierania danych, prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania oraz dobrowolności podania danych,
 18. e) działając jako przedstawiciel ustawowy małoletniego dziecka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych ww. małoletniego, o ile zostały one przekazane, w celu i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, oraz że zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, jako przedstawiciel ustawowy ww. małoletniego został poinformowany o adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, celu zbierania danych, prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania oraz dobrowolności podania danych,
 19. f) jest w pełni uprawniony do samodzielnego złożenia oświadczeń zawartych powyżej, oraz że treść lub przekazanie danych ww. małoletniego, o ile zostały przekazane, w żadnym stopniu nie naruszą praw ww. małoletniego,
 20. g) niniejszy Regulamin wraz z wszystkim zawartymi w nim oświadczeniami będzie stanowił wystarczający dowód zawarcia umowy o korzystanie z utworu (udzielenia licencji), jakim są Prace Konkursowe, na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie,
 21. h) akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności zasady udzielenia Organizatorowi licencji na korzystanie z Prac Konkursowych określone w §4 pkt16
 22. Z chwilą wydania Nagrody, Organizator nabywa uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą go do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do nagrodzonego zdjęcia na następujących polach eksploatacji:
 23. a) utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub części utworu, za pomocą wszelkich technologii, we wszystkich skalach, w wersjach dwu- i trójwymiarowej, w tym z zastosowaniem technologii cyfrowych, analogowych lub optycznych, za pośrednictwem urządzeń elektronicznych (w szczególności smartfonów, tabletów) druk, zapis na płycie fotograficznej, offset, drukowanie na folii samoprzylepnej, nadrukowywanie, drukowanie (nanoszenie) na wszelkich materiałach;
 24. b) zapisywanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, prezentowanie całości lub części utworu, z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych;
 25. c) udostępnienie, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronach www) oraz w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych, w szczególności w serwisach społecznościowych;
 26. d) nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej, całości lub części utworu, przez stację naziemną, za pośrednictwem, transmisji TV, dostępu z użyciem urządzeń elektronicznych (tablety, smartfony, telewizory) przez aplikacje zarządzające treścią audiowizualną, wizualną lub audialną, satelity lub sieci komputerowych;
 27. e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
 28. f) udzielanie dalszych wyłącznych i niewyłącznych licencji, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych;
 29. g) eksploatacje na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:

-    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką określoną w niniejszym ustępie, a także drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

-    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utworu utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

-    w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w tiret drugi - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

 

 • 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Uczestnik Konkursu, tylko w przypadku otrzymania informacji o wygranej w Konkursie dobrowolnie podaje następujące dane osobowe:
 • swojeimięinazwisko,
 • swój adres zamieszkania: miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu i mieszkania,
 • numer telefonu.
 1. Niniejszym informujemy, że XYZ, jest administratorem danych dobrowolnie podanych przez Uczestnika na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (dalej „Administrator”). Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców Konkursu, przesłania nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda Uczestnika wyrażona poprzez wyraźne działanie – przesłanie Zgłoszenia konkursowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),(„RODO”)). Podanie danych jest dobrowolnie, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie, czy też odebrać nagrody. Dodatkowo, Administrator przetwarza także dane Uczestników na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami, ustalenie roszczeń lub ich dochodzenie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), oraz na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na mocy przepisów o rachunkowości i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących Konkursu, w tym dane Uczestników, którzy uzyskali prawo do nagrody, będą przetwarzane przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym Uczestnik uzyskał prawo do nagrody, w związku z możliwością przeprowadzenia kontroli przez odpowiednie organy państwowe (kontrola podatkowa lub celno-skarbowa).
 4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być, w szczególności dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT), księgowi i biegli rewidenci, kurierzy, prawnicy, organy administracji oraz sądy. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.
 5. Uczestnikowi, którego dane są przetwarzane w Konkursie, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponieważ podstawą przetwarzania danych w Konkursie jest zgoda Uczestnika, jej wycofanie będzie skutkowało niemożliwością uwzględnienia Zgłoszenia Uczestnika w Konkursie i w konsekwencji brakiem możliwości uzyskania Nagrody. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługuje skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”
 6. Kontakt z Administratorem można zrealizować wysyłając email na adres: XYZ
 • 6. NAGRODY
 1. Nagrodami w Konkursie są:
 • nagrodyw I etapie Konkursu - XYZzestawów klocków LEGO®XYZo wartości jednostkowej XYZzłotych wraz z nagrodą pieniężną w kwocieXYZzłotych przeznaczoną na opłacenie zryczałtowanego podatku od nagród, który w imieniu laureata odprowadzi Organizator,
 • nagrody w II etapie Konkursu - XYZ zestawów klocków LEGO®XYZo wartości jednostkowej XYZ złotych wraz z nagrodą pieniężną w kwocie XYZ złotych przeznaczoną na opłacenie zryczałtowanego podatku od nagród, który w imieniu laureata odprowadzi Organizator,
 1. Nagrody wysłane zostaną przesyłką kurierską w terminie do 7 dni od dnia spełnienia przez danego uczestnika Konkursu, któremu przyznano nagrodę, warunku, o którym mowa w §4 pkt 13, na adres podany przez zwycięzcę.
 2. Wszystkie Nagrody zostaną wysłane nie później niż do dnia XYZ2020 roku.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania podanego przez uczestnika Konkursu bądź zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem Konkursu oraz przesłanie przyznanej nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie uczestnika Konkursu. W takim przypadku uczestnik Konkursu traci prawo do nagrody.
 4. Niewydane nagrody i nieodebrane nagrody pozostają własnością Organizatora.
 5. Ewentualne opóźnienia lub inne nieprawidłowości w doręczeniu przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem, mogą nie być zależne od Organizatora, jednakże w razie zaistnienia takich opóźnień lub nieprawidłowości, Organizator podejmie starania celem zgłoszenia stosownych roszczeń lub reklamacji podmiotowi odpowiedzialnemu za doręczenie przesyłek.

 

 • 7. REKLAMACJE
 1. Reklamacje mogą być zgłaszane podczas całego czasu trwania Konkursu oraz w ustawowym terminie od daty jego zakończenia.
 2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora (XYZ) z dopiskiem „LEGO® reklamacja”.
 3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.

 

 • 8. INNE POSTANOWIENIA
 1. Dla niniejszego Regulaminu właściwie jest prawo polskie, a w sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 10.07.2020 12:42:00

Szybki kontakt
Zadzwoń: 690534600
Napisz: sklep@lubieklocki.pl