Dodano produkt do koszyka

« Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka »

LOTERIA LEGO PAŹDZIERNIK 2019 - REGULAMIN

UWAGA! Już od 1.10 rusza loteria od LEGO w naszym sklepie lubieklocki.pl - zasady loterii:

Kup dowolny zestaw LEGO i wygrywaj CO GODZINĘ od 9:00 do 19:00 zestaw LEGO 10 x dziennie lub 1 z 4 SUPER LEGO zestawów co tydzień!

Jak to działa?
1) Kup dowolny zestaw LEGO i zachowaj paragon
2) Zarejestruj zakup na bawsieklockami.pl
3) Sprawdź od razu czy wygrałeś!
4) Jeśli się nie udało, nic straconego!
Masz szansę wygrać jeden z SUPER zestawów w losowaniu
tygodniowym!

Zestawy do wygrania w loterii są z serii :
LEGO ® DUPLO ® , LEGO ® CITY, LEGO ® Friends, LEGO ® Ninjago, LEGO ® Creator, LEGO ® TECHNIC, LEGO ®
Hidden Side™ oraz Star Wars, Minecraft, Speed Champions, Super Heroes.

Od jutra czyli 1.10 rusza już strona www.bawsieklockami.pl

 

1
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Baw się klockami i wygrywaj!”
(dalej zwany „Regulaminem”)
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem loterii promocyjnej „Baw się klockami i wygrywaj!” zwanej dalej „Loterią” jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-954, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 13098, kapitał zakładowy: 368.900,00 zł., NIP: 525-10-22-800, REGON: 011778739, zwana dalej: „Organizatorem”.
2. Loteria trwa od 1 października 2019 roku do 1 kwietnia 2020 roku (termin zawiera okres wydawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji). Zakup produktów objętych Loterią możliwy jest w okresie od 1 października 2019 roku do 31 października 2019 roku. Zgłoszenie do Loterii możliwe jest od 1 października 2019 roku od godziny 12:00 do 31 października 2019 roku do godziny 23:59:59.
3. Produktami, których zakup w okresie od 1 października 2019 roku do 31 października 2019 roku umożliwia udział w Loterii, są dowolne zestawy klocków marki LEGO (dalej łącznie: „Produkty Promocyjne”, a osobno: „Produkt Promocyjny”) wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dostępne w punktach sprzedaży detalicznej na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub przez sieć Internet (dalej: „Punkt sprzedaży”) z zastrzeżeniem §2 ust. 3 lit. a). Zakup Produktów Promocyjnych przed 1 października 2019 roku i po 31 października 2019 roku nie uprawnia do udziału w Loterii.
4. Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 847) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
5. Loteria prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Udział w Loterii i podanie związanych z tym danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Loterii.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII
1. Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145), mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnicy”). W Loterii nie mogą uczestniczyć: pracownicy Organizatora oraz wszelkich podmiotów z grupy LEGO, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2. W Loterii nie mogą brać udziału osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest łączne wykonanie następujących czynności:
a) jednorazowy zakup w Punkcie sprzedaży co najmniej jednego Produktu Promocyjnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 października 2019 roku do 31 października 2019 roku z zastrzeżeniem, że zakup kilku Produktów Promocyjnych, stwierdzony jednym paragonem fiskalnym/fakturą imienną (fakturą wystawioną na dane osoby fizycznej – konsumenta nie zaś przedsiębiorcy) uprawnia do dokonania wyłącznie jednego Zgłoszenia, na podstawie tego
2
paragonu/faktury imiennej, niezależnie od liczby stwierdzonych na nim/niej zakupów Produktu Promocyjnego. Zakup nie może być dokonany w maszynach vendingowych lub w innych miejscach, czy urządzeniach, w których nie jest możliwe uzyskanie dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury imiennej (dalej: „Zakup Promocyjny”); oraz
b) zachowanie oryginału dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego lub faktury imiennej, świadczącego o dokonaniu zakupu Produktu Promocyjnego, w Punkcie sprzedaży w okresie, o którym mowa w literze a) powyżej; a następnie
c) zgłoszenie Zakupu Promocyjnego do Loterii w okresie od 1 października 2019 roku od godziny 12:00 do 31 października 2019 roku do godziny 23:59:59 (dalej: „Zgłoszenie”), poprzez zarejestrowanie Zakupu Promocyjnego na stronie internetowej www.bawsieklockami.pl (dalej: „Strona Loterii”) za pomocą elektronicznego formularza (dalej: „Formularz Zgłoszeniowy”) i podanie następujących danych:
i. adres e-mail Uczestnika;
ii. numer dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego (numer paragonu najczęściej znajdujący się w jego prawej górnej części lub numer faktury imiennej);
iii. datę dokonania Zakupu Promocyjnego;
iv. numer NIP punktu sprzedaży detalicznej, w którym dokonano Zakupu Promocyjnego;
v. unikalny nr kasy fiskalnej (numer najczęściej znajdujący się na dole paragonu; nie dotyczy w przypadku faktury imiennej);
d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach i w zakresie związanych z Loterią,
e) zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu.
4. O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data zarejestrowania Zgłoszenia przez system (data serwera) obsługujący Stronę Loterii. Każdemu zarejestrowanemu Zgłoszeniu Organizator nadaje Unikatowy Identyfikator Cyfrowy (dalej: „UIC”), o czym informuje Uczestnika w sposób opisany w ust. 5 poniżej.
5. W momencie zarejestrowania Zgłoszenia przez system informatyczny obsługujący Stronę Loterii, Uczestnikowi dokonującemu Zgłoszenia poprzez Formularz Zgłoszeniowy pojawia się komunikat o ewentualnej wygranej lub jej braku (wraz z numerem UIC).
6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie zapewnia możliwości zmiany danych Zgłoszenia wprowadzonych przez Uczestnika po zarejestrowaniu Zgłoszenia przez system obsługujący Stronę Loterii.
7. Jedno zarejestrowane Zgłoszenie stanowi jeden dowód udziału w Loterii - los.
8. Uczestnik jest uprawniony do dokonania zgłoszenia danego dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego wyłącznie raz w całym okresie przyjmowania zgłoszeń, co nie wyklucza wielokrotnego przesyłania Zgłoszeń w Loterii przez danego Uczestnika na podstawie różnych dowodów zakupu z zastrzeżeniem, że każdy Uczestnik może dokonać maksymalnie 20 Zgłoszeń dziennie. Jeżeli na jednym dowodzie dokonania Zakupu Promocyjnego zawartych jest kilka Zakupów Promocyjnych, Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia tego dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego wyłącznie raz, a pod uwagę wzięty jest wyłącznie pierwszy Zakup Promocyjny wskazany na tym dowodzie dokonania Zakupu Promocyjnego.
9. Zabrania się stosowania oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, a także dokonywanie Zgłoszeń z podaniem danych nieprawdziwych. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora rażącego naruszenia przez Uczestnika (tj. osobę legitymującą się danym adresem e-mail) postanowień Regulaminu, a w szczególności postanowień niniejszego ustępu Organizator ma prawo
3
wyłączyć Uczestnika z Loterii, pozbawić go prawa do Nagrody, usunąć jego Zgłoszenia w Loterii (zarówno te już przesłane jak i przyszłe).
10. Oryginał dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego lub faktury imiennej potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
a) faktura imienna/ paragon fiskalny jest prawdziwy tzn. wystawiony przez Punkt sprzedaży, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
b) faktura imienna/ paragon fiskalny nie jest uszkodzony tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności faktura imienna/paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego;
c) na liście zakupów na fakturze imiennej/paragonie jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego, bądź też na fakturze imiennej/paragonie widnieje adnotacja Punktu sprzedaży pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego,
d) faktura imienna wystawiona jest na imię i nazwisko Uczestnika.
11. Jeżeli z treści dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego nie wynika, iż Uczestnik dokonał zakupu Produktów Promocyjnych w okresie od 1 października 2019 roku do 31 października 2019 roku, na dowodzie dokonania Zakupu Promocyjnego powinna się znaleźć adnotacja dokonana przez przedstawiciela Punktu sprzedaży, potwierdzająca fakt zakupu Produktu Promocyjnego spełniającego warunki opisane w § 2 ustęp 3 Regulaminu. Adnotacja powinna być opatrzona również pieczątką Punktu sprzedaży. W wyżej opisanym przypadku Laureat zobowiązany jest w formularzu, o którym mowa w § 5 ust. 10 Regulaminu załączyć zdjęcie faktury imiennej/paragonu z uwidocznioną adnotacją.
12. Z zastrzeżeniem § 2 ustęp 8, każdy z Uczestników może dokonać dowolnej liczby Zakupów Promocyjnych. Każdorazowo w celu badania autentyczności dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego oraz w celu zweryfikowania przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika – w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania od Organizatora przesłanego za pośrednictwem wiadomości e-mail – okazania dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego (w postaci paragonów fiskalnych lub faktur imiennych), na podstawie których Uczestnik dokonał Zgłoszeń w całym dotychczasowym okresie Loterii - pod rygorem utraty prawa do nagrody w Loterii, usunięcia wszystkich jego Zgłoszeń w Loterii zarówno przyszłych jak i dotychczasowych lub pozbawienia go prawa do udziału w Loterii.
13. W przypadku niemożności skontaktowania się z Uczestnikiem w sposób opisany w § 2 ustęp 12 Regulaminu lub w przypadku braku pozytywnej weryfikacji, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Loterii w tym usunąć wszystkie jego Zgłoszenia w Loterii zarówno dotychczasowe jak i przyszłe, pozbawić go prawa do nagrody lub pozbawić prawa do udziału w Loterii. Dowody dokonania Zakupów Promocyjnych powinny zostać przedstawione pod adresem: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa, poprzez ich dostarczenie osobiste, przesyłką kurierską lub listem poleconym. Organizator zastrzega, iż przesyłkę uważa się za wniesioną w terminie, jeśli dotrze ona na adres siedziby Organizatora w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Uczestnika wezwania od Organizatora. Organizator ma prawo wystosować żądanie, o którym mowa w § 2 ustęp 12 Regulaminu w każdym czasie podczas trwania Loterii, nie później jednak niż na 25 dni przed ostatecznym terminem wydania nagród w Loterii, określonym w § 5 ustęp 12 Regulaminu. Organizator w czasie procesu weryfikacji ma prawo wstrzymać wydanie nagrody na 30 dni, jednak nie dłużej niż do 7 lutego 2020 roku.
14. W przypadku, gdy w Loterii jest dokonane więcej niż jedno Zgłoszenie oparte na tym samym Zakupie Promocyjnym (tj. z wykorzystaniem tego samego dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego, zawierającego te same dane w postaci: numeru dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego, daty dokonania Zakupu Promocyjnego oraz numeru NIP punktu sprzedaży detalicznej) Organizator
4
uwzględnia w Loterii wyłącznie pierwsze dokonane Zgłoszenie, zaś pozostałe takie Zgłoszenia nie biorą udziału w Loterii.
15. Udział w Loterii i podanie związanych z tym danych jest dobrowolne. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. Uczestnik przystępując do Loterii poprzez wysłanie Zgłoszenia potwierdza, iż spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii oraz akceptuje postanowienia Regulaminu.
16. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych, utrudnianie innym Uczestnikom dostępu do Formularza Zgłoszeniowego lub Strony Loterii lub inne działania ingerujące w bezpieczeństwo, budowę lub funkcjonowanie Strony Loterii, Organizator może wykluczyć tego Uczestnika z Loterii, a dokonane przez niego Zgłoszenia nie będą uwzględniane w Loterii.
§ 3. CZAS TRWANIA LOTERII
Loteria trwa od 1 października 2019 roku do 1 kwietnia 2020 roku (termin zawiera okres wydawania nagród i rozpatrywania reklamacji), przy czym zakup Produktu Promocyjnego możliwy jest wyłącznie w terminie od 1 października 2019 roku do 31 października 2019 roku, zaś zgłoszenia wyłącznie w terminie od 1 października 2019 roku od godziny 12:00 do 31 października 2019 roku do godziny 23:59:59.
§ 4. NAGRODY
1. W Loterii przyznanych jest 314 Nagród. Nagrody mają postać:
a. Nagrody I Stopnia w postaci klocków Lego w modelach wskazanych w załączniku do niniejszego Regulaminu (Specyfikacja nagród) o wartości w zależności od Losowania 1260,00 zł; 1310,20 zł; 1351,77 zł oraz 1484,85 zł; Organizator przewidział cztery Nagrody I Stopnia w Loterii;
b. Nagrody II Stopnia w postaci klocków Lego w modelach wskazanych w załączniku do niniejszego Regulaminu (Specyfikacja nagród) o wartości w zależności od bramki 175,34 zł, 188,60 zł, 189,15 zł 188,60 zł, 180,83 zł, 233,79 zł, 167,00 zł, 193,11 zł, 193,05 zł, 190,90 zł, 193,05 zł; Organizator przewidział trzysta dziesięć takich Nagród w Loterii, liczebność danej Nagrody oraz daty, w których poszczególne Nagrody II Stopnia możliwe są do wygrania określa Specyfikacja Nagród
Powyższe nagrody w Regulaminie zwane są dalej odpowiednio jako „Nagroda” lub „Nagrody”.
2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju, ani na ich równowartość pieniężną.
3. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
4. Jeden Uczestnik może wygrać więcej niż jedną Nagrodę w Loterii, z zastrzeżeniem każdorazowego spełnienia warunków przyznania Nagrody w Loterii.
5. Pula Nagród w Loterii wynosi 63.958,81 złotych (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych, 81/100).
6. Nagrody są wydawane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.).
§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W LOTERII
1. O wygranej Nagrodzie II Stopnia Uczestnik informowany jest bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia, komunikatem wyświetlanym na Stronie Loterii, czy do jego Zgłoszenia przypisana została Nagroda II
5
Stopnia (tj. czy Zgłoszenie jest wygrywające w zakresie Nagrody II Stopnia czy nie). Uczestnicy, których Zgłoszenia są wskazane jako wygrywające w sposób opisany w zdaniu poprzednim, są „Laureatami Nagród II Stopnia”. Poza komunikatem wyświetlanym bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia Organizator prześle na adres e-mail podany w Formularzu powiadomienie o przypisaniu do Zgłoszenia Nagrody II Stopnia.
2. Zgłoszenie będzie Zgłoszeniem zwycięskim, jeśli w czasie otwarcia bramki czasowej, do której przypisana jest Nagroda II Stopnia jest ono pierwsze po upływie daty i godziny, na którą wyznaczono bramkę czasową. Uczestnicy nie są informowani o czasie otwarcia bramek czasowych. W okresie od 1 października 2019 roku od godziny 12:00 do 31 października 2019 roku do godziny 23:59:59 Organizator przewidział otwarcie 310 (słownie: trzystu dziesięciu) bramek czasowych, 10 bramek czasowych dziennie w godzinach od 9:00 do 19:00.
3. Nagrody II Stopnia są przyznawane na podstawie bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Organizatora. Określenie dokładnej daty i godziny otwarcia i zamknięcia bramek jest dokonywane zgodnie z czasem serwera informatycznego przyjmującego Zgłoszenia do Loterii. Bramki otwierane są w różnym czasie, lecz wszystkie kończą się, o ile nie zostanie przyznana w nich Nagroda, o godzinie 23:59:59 dnia, w którym zostały otwarte.
4. Bramka pozostaje otwarta w czasie określonym przez Organizatora do czasu Zgłoszenia się Uczestnika w czasie jej trwania i przypisania Uczestnikowi Nagrody II Stopnia. Jeśli żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy otwarciem a zamknięciem bramki, Nagroda pozostaje nieprzyznana i zasila pulę Losowania Dodatkowego.
5. Nagrody I Stopnia są przyznawane w wyniku losowania (dalej: „Losowanie”), odbywającego się z puli wszystkich Zgłoszeń niewskazanych jako nagrodzone w bramkach w danym okresie. Losowania Nagród I Stopnia odbywają się zgodnie z harmonogramem:
a) Pierwsze Losowanie Nagrody I Stopnia odbywa się dnia 11 października 2019 r. i obejmuje pulę Zgłoszeń zebranych w Loterii od dnia 1 października 2019 r. do dnia 10 października 2019 r.;
b) Drugie Losowanie Nagrody I Stopnia odbywa się dnia 18 października 2019 r. i obejmuje pulę Zgłoszeń zebranych w Loterii od dnia 11 października 2019 r. do 17 października 2019 r.;
c) Trzecie Losowanie Nagrody I Stopnia odbywa się dnia 25 października 2019 r. i obejmuje pulę Zgłoszeń zebranych w Loterii od dnia 18 października 2019 r. do dnia 24 października 2019 r.;
d) Czwarte Losowanie Nagrody I Stopnia odbywa się dnia 4 listopada 2019 r. i obejmuje pulę Zgłoszeń zebranych w Loterii od dnia 25 października 2019 r. do 31 października 2019 r.
W każdym Losowaniu Nagrody I Stopnia Organizator wylosuje 1 Laureata Nagrody I Stopnia z listy głównej oraz trzech Laureatów Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej.
6. W przypadku niewydania Nagród II Stopnia w ramach procedur bramkowych przewidzianych niniejszym Regulaminem, w dniu 4 listopada 2019 r. Organizator przeprowadzi losowanie dodatkowe z puli wszystkich Zgłoszeń dokonanych w Loterii od dnia 1 października 2019 r. od godziny 12:00 do dnia 31 października 2019 r. do godziny 23:59:59, które nie były wskazane jako zwycięskie w ramach procedur bramkowych ani nie zostały wylosowane w ramach Losowań Nagród I Stopnia (dalej: „Losowanie Dodatkowe”). Organizator wylosuje tylu Laureatów w ramach Losowania Dodatkowego, ile Nagród II Stopnia nie zostało wydanych w Loterii. W przypadku niewydania Nagrody II Stopnia przypisanej Laureatowi w wyniku Losowania Dodatkowego pozostaje ona do dyspozycji Organizatora.
7. Losowanie i Losowanie Dodatkowe odbywają się w siedzibie Organizatora przy użyciu certyfikowanego systemu informatycznego przeznaczonego do wykonywania losowań w loteriach promocyjnych.
8. Na jedno Zgłoszenie może przypadać wyłącznie jedna Nagroda. Uzyskanie prawa do Nagrody danego stopnia nie wyłącza możliwości uzyskania prawa do Nagrody innego stopnia na podstawie innego
6
Zgłoszenia. W sytuacji, gdy kilka osób zwróci się do Organizatora z roszczeniem o wydanie Nagrody na podstawie tego samego Zgłoszenia lub na podstawie kilku Zgłoszeń wysłanych na podstawie tych samych danych wpisanych w Formularzu Zgłoszeniowym, Organizator ma prawo zażądać od tych osób przesłania – w terminie 7 dni od otrzymania wezwania od Organizatora przesłanego za pośrednictwem wiadomości e-mail oryginałów dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego zarejestrowanego w ramach zwycięskiego Zgłoszenia. Z zastrzeżeniem zapisów niniejszego ustępu do przesłania oryginałów dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego stosuje się odpowiednio zapisy § 2 ustęp 13. W przypadku nie wypełnienia obowiązków opisanych w zdaniu poprzedzającym przez daną osobę traci ona prawo do Nagrody.
9. Laureaci Nagród, niezależnie od powiadomienia, o którym mowa w § 5 ustęp 1 Regulaminu, są powiadamiani o wygranej za pomocą wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany w zwycięskim Zgłoszeniu, najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia uzyskania prawa do Nagrody. Organizator wysyła do każdego z Laureatów Nagród, zgodnie z powyższym, wyłącznie jedną wiadomość poczty elektronicznej.
10. W odpowiedzi na powiadomienie o wygranej, Laureaci Nagród zobowiązani są do uzupełnienia w terminie 72 godzin od momentu wysłania przez Organizatora aktywnego formularza przesłanego w wiadomości zawierającego:
1) dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu do wysyłki Nagrody;
2) wyrażenie zgody na przetwarzanie tychże danych w związku z organizacją Loterii i wydaniem Nagród,
3) wyraźne zdjęcie dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego podanego w zwycięskim Zgłoszeniu oraz wyraźne zdjęcie odwrotu dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego, w przypadku gdy zamieszczona jest na nim adnotacja, o której mowa w §2 ust. 11. Zdjęcia wgrywane do formularza muszą być plikami w formacie .jpg lub .png o wielkości poniżej 3 MB każdy.
11. W przypadku:
a) niewysłania przez Laureata Nagrody aktywnego formularza ani zdjęć dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 10 Regulaminu, lub
b) przesłania przez Laureata Nagrody zdjęć dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego lub adnotacji na dowodzie dokonania Zakupu Promocyjnego, których jakość uniemożliwia odczytanie ich treści,
c) przesłania przez Laureata Nagrody dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego zarejestrowanego w ramach jego zwycięskiego Zgłoszenia, niespełniającego warunków określonych Regulaminem,
d) niespełnienia przez Laureata Nagrody któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w Regulaminie,
Laureat Nagrody przyznanej w bramkach czasowych traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda trafia do puli Nagród Losowania Dodatkowego. W przypadku Laureata Nagrody I Stopnia traci on prawo do Nagrody, zaś Nagroda I Stopnia przechodzi na rzecz pierwszego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej lub odpowiednio dalszych Laureatów Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej aż do trzeciego Laureata Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej; gdy trzeci Laureat Nagrody I Stopnia z listy rezerwowej utraci zgodnie z powyższym prawo do Nagrody, Nagroda I Stopnia pozostaje do dyspozycji Organizatora. Organizator w wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres podany w Zgłoszeniu poinformuje o pozbawieniu prawa do Nagrody.
12. Do Laureatów Nagrody wylosowanych w Losowaniu Dodatkowym postanowienia ust. 9-11 powyżej stosuje się odpowiednio, przy czym jeśli Laureat Losowania Dodatkowego utraci prawo do Nagrody, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
13. Lista Laureatów Nagród, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody (zawierająca: imię i 8 ostatnich znaków UIC) jest publikowana na bieżąco niezwłocznie po zweryfikowaniu prawa danego Laureata do
7
Nagrody jednak nie później niż do 24 stycznia 2020 roku na stronie internetowej Loterii www.bawsieklockami.pl
14. Nagrody są wydawane przesyłką kurierską na adres wskazany przez Laureata Nagrody. Nagrody są wydawane nie później niż do 7 lutego 2020 roku.
15. Organizator może uzależnić wydanie Nagrody od podpisania protokołu odbioru przez Laureata Nagrody.
§ 6. NADZÓR NAD LOTERIĄ ORAZ REKLAMACJE
1. Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa komisja powołana przez Organizatora (dalej „Komisja”) działająca na podstawie regulaminu Komisji. Członkowie Komisji posiadają zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminu, w zakresie niezbędnym dla sprawowania nadzoru nad przebiegiem Loterii. Decyzje Komisji zapadają bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.
2. Losowanie Nagród odbywa się w obecności Komisji. Z przebiegu każdego Losowania jest sporządzany protokół.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Loterii, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób opisany poniżej, w terminie nie później niż do 21 lutego 2020 roku. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji wniesionej na piśmie, decyduje data stempla pocztowego. Organizator zastrzega, iż reklamację uważa się za wniesioną w terminie, jeśli dotrze ona na niżej wymieniony adres e-mail lub adres korespondencyjny w terminie do 6 marca 2020 roku.
4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny Uczestnika (w przypadku zgłaszania reklamacji pisemnie), adres e-mail (w przypadku zgłaszania reklamacji w formie elektronicznej), dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Loterii, a także treść żądania. W przypadku składania reklamacji za pomocą środka komunikacji elektronicznej należy ją wysłać na adres e-mail: reklamacje@bawsieklockami.pl wpisując w temacie „Reklamacja - Lego” lub listem poleconym na adres Organizatora, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja - Lego”.
5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję, o której mowa w § 6 ustęp 1 Regulaminu w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora.
6. Uczestnik jest powiadamiany o decyzji Komisji listem poleconym lub w wiadomości e-mail, wysłanej w terminie do 1 kwietnia 2020 roku, na adres podany w pisemnej reklamacji lub na adres elektroniczny do komunikacji, wskazany w reklamacji złożonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
7. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. W odniesieniu do danych osobowych podawanych w formularzach przewidzianych Regulaminem administratorami, którzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych są Organizator oraz „LEGO Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska nr 22A (02-675 Warszawa), numer KRS 0000033901, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP 5261011494, kapitał zakładowy: 31 314 580,00 zł (dalej „LEGO”).
8
2. Stosownie do art. 26 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), Organizator oraz LEGO w drodze wspólnych uzgodnień określili następujące zakresy odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO:
1) za zbieranie danych na potrzeby Loterii oraz dokonywanie wszelkich innych operacji na takich danych odpowiada Organizator, natomiast co do zasady nie przewiduje się dokonywania operacji na danych przez LEGO, z wyjątkiem sytuacji, gdyby konieczność taka wynikała z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
2) z uwzględnieniem powyższej zasady:
a) Organizator odpowiada w szczególności za: przestrzeganie zasad określonych w rozdziale II RODO; wykonanie obowiązków wynikających z art. 12 RODO; dopełnienie obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO i ewentualnie w art. 14 RODO jeśli miałby zastosowanie, realizację praw osób, których dane dotyczą, określonych w art. 15-21 RODO, jeśli prawa te mają zastosowanie; wypełnianie obowiązków określonych w art. 24-25, oraz 28-37 RODO w zakresie, w jakim mają zastosowanie; prowadzenie punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą;
b) LEGO odpowiada za współdziałanie z Organizatorem celem realizacji praw osób których dane dotyczą, w przypadku gdyby stosownie do art. 26 ust. 3 RODO osoba taka wykonała swoje prawa wobec LEGO (zgłosiła wobec LEGO stosowne żądanie).
3. W grupie LEGO wyznaczono inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: LEGO System A/S Aastvej 1, 7190 Billund, Dania Att: Data Protection Officer, e-mail: privacy.officer@LEGO.com, telefon: +42 0 312 778 197), jednak PUNKT KONTAKTOWY dla osób, których dane dotyczą przetwarzanych w związku z Loterią prowadzony jest przez Organizatora. W ramach PUNKTU KONTAKTOWEGO uzyskać można wszelkie informacje dotyczące danych przetwarzanych w związku z Loterią. Z wszelkimi zapytaniami i żądaniami dotyczącymi danych Organizator sugeruje zwracać się w pierwszej kolejności do PUNKTU KONTAKTOWEGO, z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych:
e-mail: abi@iq-marketing.pl
adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17 (02-954 Warszawa)
4. W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Nagród (i) w zakresie w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, (ii) w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków podatkowych związanych z przyznaniem Nagród i kontroli celno-skarbowej oraz (iii) danych osobowych Uczestników Loterii w zakresie postępowań reklamacyjnych związanych z Loterią, (iv) danych zbieranych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), administratorem jest wyłącznie Organizator.
5. Dane osobowe są przetwarzane: (i) w celu organizacji i przeprowadzenia Loterii, w tym celem wyłonienia zwycięzców Loterii, przyznania Nagród i ich doręczenia zwycięzcom Loterii oraz ogłoszenia wyników Loterii, na podstawie zgody Uczestnika lub Laureata Nagrody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), (ii) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora oraz rozpatrzenia reklamacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (iii) w celu wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, prowadzenia ewidencji wydanych i wypłaconych wygranych, na potrzeby kontroli celno-skarbowej oraz rozpatrzenia reklamacji na podstawie konieczności wypełnienia prawnie ciążących na Organizatorze obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
9
6. Kategorie odnośnych danych osobowych obejmują dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane zawarte na przesłanych Organizatorowi dowodach zakupu produktów promocyjnych.
7. Odbiorcami danych (przez co rozumie się podmioty, którym dane mogą być ujawniane) mogą być podmioty następujących kategorii: podmioty i organy, którym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa udostępnia się dane osobowe, pracownicy lub współpracownicy Organizatora (lub LEGO wyłącznie gdyby konieczność taka wynikała z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa) oraz podmioty świadczące usługi dla Organizatora (lub LEGO wyłącznie gdyby konieczność taka wynikała z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa), w tym usługi informatyczne (hostingowe), kurierskie, pocztowe, księgowe lub obsługi prawnej wyłącznie w zakresie niezbędnym w związku z przeprowadzeniem Loterii.
8. Okres, przez jaki będą przechowywane dane osobowe, zależy od tego, w jakim celu są przetwarzane: (i) w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych, której udzielił Uczestnik Loterii lub Laureat Nagrody – do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, (ii) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń Organizatora lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń, (iii) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Uczestnika Loterii lub Laureata Nagrody obowiązków z nich wynikających. Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez Uczestnika Loterii lub Laureata Nagrody dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.
9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, prawo do przenoszenia danych, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy dane są przetwarzane w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, przetwarzanie danych osobowych w tych celach zostanie zakończone, chyba że zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (tzn. jeśli dane osobowe będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
11. Źródłem pochodzenia danych osobowych są Uczestnicy Loterii.
12. Podanie danych osobowych, w szczególności kompletne wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, formularza Laureata, podanie danych przy okazji składania reklamacji lub podanie danych osobowych w składanym wniosku o wydanie zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych lub reklamacji jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy), aczkolwiek jest konieczne do wzięcia udziału w Loterii, przyznania i wydania Nagrody lub odpowiednio uzyskania zaświadczenia o uzyskanej wygranej lub rozpatrzenia reklamacji. Zakres danych wymaganych do wydania zaświadczenia o uzyskanej wygranej reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1723 ze zm.).
13. Uczestnik Loterii zobowiązany jest podawać wyłącznie dane prawdziwe i aktualne.
§ 8. USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
10
1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na Stronie Loterii, przesyłania Zgłoszeń do Loterii oraz uzupełnienia formularza Laureata zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie. Usługi opisane w niniejszym punkcie świadczone są nieodpłatnie przez okres trwania Loterii. Uczestnik może skorzystać z usługi wielokrotnie do czasu zakończenia przyjmowania Zgłoszeń w Loterii z ograniczeniami wynikającymi z treści Regulaminu.
2. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji, co do sposobu realizacji usługi opisanej w punkcie powyżej, w sposób wskazany w §6 Regulaminu. Komisja rozstrzyga reklamacje w sposób i terminie wskazanym w §6 Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem usługi, opisanej w punkcie 1 powyżej, treści o charakterze bezprawnym. Uczestnik może wypowiedzieć usługi elektroniczne, wskazane w punkcie 1 powyżej, w każdym czasie przed ich realizacją (przed wysłaniem Zgłoszenia). Korzystanie z usługi elektronicznej dostępu do Strony Loterii, formularza zgłoszeniowego i formularza Laureata wymaga dostępu do sieci Internet, urządzenia z dowolną przeglądarką internetową. Za dostęp do sieci Internet operator, z usług którego korzysta Uczestnik, może pobrać opłatę zgodnie z taryfą.
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1145) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 847).
2. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 847).
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.bawsieklockami.pl oraz w siedzibie Organizatora przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa. Na pisemny wniosek Uczestnika z dopiskiem „Loteria Lego” złożony/wysłany na adres, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa, Regulamin jest wysyłany na adres Uczestnika, wskazany we wniosku.
4. Stosownie do postanowień art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 847) Organizator jest zobowiązany, na żądanie Zwycięzcy Loterii, wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej.
11
Załącznik do regulaminu loterii "Baw się klockami i wygrywaj!" - Specyfikacja nagród
Rodzaj nagrody Model/seria Nazwa Cena jednostkowa brutto Terminy wydawania nagród Łączna liczba nagród
Nagroda I Stopnia
Lego Creator
10256 Tadż Mahal
1.260,00
11.10.2019
1
Nagroda I Stopnia
Lego Creator
10261 Kolejka górska
1.310,20
18.10.2019
1
Nagroda I Stopnia
Lego Dinsney
71040 Zamek Disneya
1.351,77
25.10.2019
1
Nagroda I Stopnia
Lego Technic
42083 Bugatti Chiron
1.484,85
04.11.2019
1
Nagroda II Stopnia
Lego City
60209 Rabunek diamentów
175,34 zł
01-31.10.2019
38
Nagroda II Stopnia
Lego Ninjago
70675 Katana 4x4
188,60 zł
01-31.10.2019
38
Nagroda II Stopnia
Lego Creator
31096 Śmigłowiec dwuwirnikowy
189,15 zł
01-31.10.2019
36
Nagroda II Stopnia
Lego Duplo
10889 Domek wakacyjny Mikiego
188,60 zł
01-31.10.2019
35
Nagroda II Stopnia
LEGO Hidden Side
70422 Kłopoty w restauracji
180,83 zł
01-31.10.2019
36
Nagroda II Stopnia
Lego Technic
42094 Koparka gąsienicowa
233,79 zł
01-31.10.2019
32
Nagroda II Stopnia
Lego Friends
41374 Impreza Andrei na basenie
167,00 zł
01-31.10.2019
38
Nagroda II Stopnia
Lego Minecraft
21152 Przygoda na statku pirackim
193,11 zł
15-30.10.2019
16
Nagroda II Stopnia
Lego Speed Champions
75894 1967 Mini Cooper S Rally oraz 2018 MINI John Cooper Buggy
193,05 zł
01-14.10.2019
14
Nagroda II Stopnia
Lego Star Wars
75242 TIE Interceptor Czarny As
190,90 zł
01-14.10.2019
14
Nagroda II Stopnia
Lego Super Heroes
76120 Batwing i napad Człowieka-Zagadki
193,05 zł
19-31.10.2019
13

Szybki kontakt
Zadzwoń: 690534600
Napisz: sklep@lubieklocki.pl
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.