Polityka prywatności

REGULAMIN SKLEPU LUBIEKLOCKI.PL

Regulamin sklepu internetowego www.lubieklocki.pl o treści jak poniżej nie może być bez pisemnej zgody Sklepu kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż związane ze świadczeniem przez Sklep usługi oraz celów związanych z ewentualnym postępowaniem sądowym.

Regulamin sklepu internetowego www.lubieklocki.pl

§ 1 Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.lubieklocki.pl oraz prezentowanych tam przedmiotów jest Jakub Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą netcom Jakub Nowak z siedzibą 54-616 Wrocław, ul. Kunickiego 61 posiadający nr NIP 644-303-88-32 oraz REGON 240397477 w dalszej części regulaminu zwany Sklepem.

 2. Adres sklepu stacjonarnego będący jednocześnie adresem do korespondencji to: lubieklocki.pl Jakub Nowak, ul. S. Kunickiego 10C/1A, 54-616 Wrocław,

  telefon kontaktowy do sklepu 690-534-600

 3. Adres dla korespondencji elektronicznej to sklep@lubieklocki.pl

 4. Wszelkie zgłoszenia, zastrzeżenia, oświadczenia, wnioski, opinie, zapytania lub inne oświadczenie należy kierować pisemnie wyłączenie na adres:

  lubieklocki.pl Jakub Nowak, ul. S. Kunickiego 10C/1A, 54-616 Wrocław

  lub mailowo na adres:

  sklep@lubieklocki.pl

 5. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.lubieklocki.pl

 6. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.lubieklocki.pl

 7. Niniejszy regulamin nie uchybia przepisom ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1024 ze zm.), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2.03.2000 r. (Dz. U. 2012, nr 1225) oraz ustawie kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

 8. Przedmiotem sprzedaży/zamówienia dalej zwanych Zamówieniem lub Usługą w sklepie internetowym są przedmioty zwane dalej Towarem umieszczone, prezentowane i znajdujące się na stronie sklepu internetowego.

 9. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która skorzystała z Usługi w ramach sklepu internetowego.

 10. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system, którym posługuje się Klient minimalnych wymagań technicznych tj. dostępu do internetu oraz przeglądarki internetowej.

 11. Korzystanie ze sklepu internetowego, co do osób fizycznych jest dozwolone wyłącznie dla tych, które w dacie skorzystania z Usługi mają ukończone 18 lat.

 12. Skorzystanie z Usług sklepu internetowego wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.

 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2015r.

§ 2 Zamawianie i korzystanie ze sklepu internetowego

 1. Klient chcący dokonać zakupu lub zamówienia towaru dostępnego w danym momencie ze sklepu internetowego winien za pomocą systemu teleinformatycznego wejść na stronę www.lubieklocki.pl oraz dokonać wyboru prezentowanego tam towaru oraz kliknąć w pole oznaczone „Zamawiam”. W przypadku kontynuacji zakupów należy wybrać opcję „Wróć do zakupów”, jeśli zaś Klient chce zakończyć składanie zamówienia należy wybrać opcję „Realizuj zamówienie”. W przypadku wyboru opcji „Realizuj zamówienie” Klient musi wybrać opcję dostawy oraz podać dane osobowe wskazane w pkt 4. Kliknięcie w pole „Potwierdzam” powoduje zawarcie umowy. W przypadku gdy po zawarciu umowy okaże się, iż zamówiony Towar jest niedostępny, Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o tym fakcie, a Klientowi służy w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu wpłaconych kwot jeśli dokonał zapłaty lub wyboru innego Towaru.

 2. Po złożeniu zamówienia zgodnie z pkt 1 Klient otrzyma od Sklepu na wskazany przez niego adres e –mailowy potwierdzenie złożenia zamówienia określającego jego elementy istotne.

 3. Klient każdorazowo przy składaniu zamówienia zobowiązany jest do wskazania danych odbiorcy towaru, adresu na jaki towar ma zostać wysłany, numeru telefonu kontaktowego do odbiorcy oraz adresu poczty e – mail. Błędne lub nieprecyzyjne podanie tych danych przez Klienta nie będzie traktowane jako niewłaściwe wykonanie lub nie wykonanie umowy przez Sklep.

 4. Po dokonaniu płatności przez Klienta za wybrany towar i uznaniu rachunku bankowego Sklepu, w terminie 2 dni roboczych od informacji o wpływie środków towar jest wysyłany przez Sklep na adres wskazany przez Klienta przesyłką pocztową lub kurierską zgodnie z wyborem Klienta. Koszty przesyłki obciążają Klienta. Koszty przesyłki są umieszczone w tabeli „Dostawa i płatność”. Kwota ta jest każdorazowo doliczana do Zamówienia.

 5. W przypadku, gdy Klient dokonuje zamówienia z opcją płatności przy odbiorze, płatność za towar jest przyjmowana przez kuriera w chwili doręczenia przesyłki z towarem. Koszt przesyłki pobraniowej jest umieszczony w tabeli „Dostawa i płatność”. Kwota ta jest każdorazowo doliczana do Zamówienia.

 6. W przypadku wyboru opcji „Gotówka w sklepie” Klient zobowiązany jest do zapłaty za towar w sklepie stacjonarnym gotówką lub kartą.

 7. Zamówienia nieopłacone lub nieodebrane w sklepie w ciągu 3 dni roboczych od złożenia będą automatycznie anulowane

 8. Dostawa zamówionych towarów jest ograniczona do terytorium RP.

§ 3 Ceny i płatność

 1. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu internetowego są cenami wyrażonymi w polskich złotych oraz są cenami brutto.

 2. Każda Usługa wykonana przez Sklep dokumentowana jest dowodem sprzedaży:

  paragonem fiskalnym lub na życzenie Klienta fakturą VAT, załączanymi do przesłanego towaru.

 3. Cena danego towaru wskazana na stronie sklepu internetowego ma charakter wiążący i poza przesłankami zawartymi w § 4 nie podlega zmianom, negocjacjom lub obniżeniu.

 4. Sklep przewiduje następujące Formy Płatności:

- przedpłata – płatność przelewem – po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia złożonego zamówienia:

rachunek bankowy: mBank: 88114020040000310244482865

Chwilą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Sklepu.

- płatność za pobraniem,

- płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym,§ 4 Promocje, wyprzedaże, rabaty

 1. Sklep w ramach prowadzonych działań marketingowych oraz lojalnościowych może przeprowadzać sezonowe lub okolicznościowe wyprzedaże, promocje oraz udzielać rabatów.

 2. Wszelki towar objęty działaniami opisanymi w pkt 1 będzie bądź wyraźnie oznaczony na stronie sklepu lub też będzie się znajdował w specjalnej zakładce.

 3. Rabaty mogą być przez Sklep udzielone Klientom w formie tzw. kodów rabatowych, każdorazowo i indywidualnie wysyłanych do Klientów za pomocą poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowej. Kody rabatowe są udzielane na następne zakupy, gdy przekroczy się próg zamówienia 2000 zł jednorazowo lub w ciągu 30 dni;

 4. Promocje, wyprzedaże oraz udzielone rabaty nie podlegają łączeniu. W przypadku gdy towar objęty jest kilkoma rodzajami obniżki cen wybór co do skorzystania z jednej z nich

§ 5 Odstąpienie od umowy

 1. Klient, będący w rozumieniu art. 22 (1) k.c. konsumentem może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia mu towaru odstąpić od umowy bez podania przyczyn, przesyłając pisemne oświadczenie w tym terminie na adres:

  lubieklocki.pl Jakub Nowak, ul.S. Kunickiego 10C/1A, 54-616 Wrocław

  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem wskazanego terminu.


 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sklep potwierdzi na piśmie lub w formie e –maila dokonany zwrot wzajemnych świadczeń.

§6 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące towaru, a dokonywane przez Klienta, będącego w rozumieniu art. 22 (1) k.c. podlegają regułom, zasadom i terminom rozpatrzenia wyrażonymi w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r., przy czym Sklep zobowiązuje się do rozpoznania każdej zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia przez Klienta.

 2. Wszelkie reklamacje dotyczące towaru, a dokonywane przez Klienta innego niż określony w pkt 1 podlegają regułom, zasadom i terminom wyrażonym w ustawie kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r., przy czym Sklep zobowiązuje się do rozpoznania każdej zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia przez Klienta.

 3. Zgłoszenie reklamacji winno nastąpić pisemne na adres wskazany w § 1 pkt 2 regulaminu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@lubieklocki.pl

 4. Wszelkie zastrzeżenia, reklamacje, opinie w zakresie technicznej, teleinformatycznej strony działania sklepu internetowego www.lubieklocki.pl należy kierować pisemne na adres: lubieklocki.pl Jakub Nowak, ul. S. Kunickiego 10C/1A, 54-616 Wrocław lub za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@lubieklocki.pl. Sklep w terminie 14 dni od daty zgłoszenia dokona rozpatrzenia zgłoszenia oraz poinformuje o tym zgłaszającego.

§ 7 Gromadzenie oraz przetwarzanie danych

 1. Wszelkie dane osobowe Klientów zgromadzone przez Sklep w trakcie procesu składania i realizacji zamówień są zbierane i przetwarzane wyłączenie na potrzeby prawidłowej realizacji zamówienia.

 2. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego jest Sklep, który dodatkowo dba o bezpieczeństwo danych oraz zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem.

 3. W każdym czasie klientowi służy prawo do żądania udostępnienia treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz zaprzestania ich przetwarzania.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Klientem, będącym zgodnie z art. 22 (1) k.c. konsumentem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, a w braku osiągnięcia porozumienia właściwy sąd powszechny.

 2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Klientem innym niż określonym w pkt 1 będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, a w braku osiągnięcia porozumienia właściwy będzie sąd ze względu na siedzibę Sklepu.

 3. W zakresie nieuregulowanym regulaminem zastosowanie mają ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1024 ze zm.), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2.03.2000 r. (Dz. U. 2012, nr 1225) oraz ustawie kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.). W przypadku gdy przepisy wskazanych ustaw są korzystniejsze od postanowień regulaminu, zastosowanie mają przepisy tych ustaw.

» Zmień ustawienia cookies

Szybki kontakt
Zadzwoń: 690534600
Napisz: sklep@lubieklocki.pl